laser cutting machine,laser cutter machines

دربارهی ما

صعنتی لیزر دنیا رهبر کننده باشیم. با لیزر برای زندگی بشریت ها خوب عوض باشه!
FUTURE IS NOW

تیم تولید و طراحی قوی است

شرکت بودور در طراحی و تولید و فروش و حدمات دستگاه برش لیزر تخصص است . کارخانه 270000 متر مربع است. کنترل کیفیت بودور در کامل تولید حط است. شامل مواد اولی و تولید .....

برند بین آمللی . کیفیت اروپا . تولید تحصص

شرکت در لیست . برای جهان حدمات
(برای 140 کشور ها حدمات می دهد )

حدمات 24 ساعت 7 روز و 16 زبانها

بودور در زبانها جهان مشکل نیست . برای مشتری بین آمللی با رایگان حدمات می دهد

ضمانت کیفیت . صدور گواهینامه بین آمللی

گواهی ها داردCE,ISO9001,FDA,SGS

امید ما

صعنتی لیزر ملی رهبر کننده باشیم. برای ساخت چین در جهان یک اسم خوب بگیریم!
صعنتی لیزر دنیا رهبر کننده باشیم. با لیزر برای زندگی بشریت ها خوب عوض باشه!
هر کارمند خوشخال و موافق باشند!

نمایشگاه ها بین آمللی بودور

صعنتی لیزر دنیا رهبر کننده باشیم. با لیزر برای زندگی بشریت ها خوب عوض باشه! بودور هرسال 60 تا بیشتر نمایشگاه ها شرکت می کند. طراحی جدید برای مشتریات راختتر بازدید باشند